Privacy Statement Kraamthuis Friesland

Kraamthuis Friesland hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en houd zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens, daarnaast gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).  

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over het privacy beleid van de Kraamthuis Friesland.

Verwerking van uw gegevens
Kraamthuis Friesland verwerkt diverse persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk om persoonsgerichte en veilige zorg te kunnen bieden en daarnaast voor de declaratie van de geboden zorg.

Kraamthuis Friesland:

  • Verwerkt persoonsgegevens enkel in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het verwerkingsregister.
  • Heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met diegenen die, anders dan de Kraamthuis Friesland zelf, persoonsgegevens afkomstig van de praktijk verwerken.
  • Geeft geen persoonsgegevens door aan stakeholders, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Vraagt expliciet om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.

Beveiliging
Kraamthuis Friesland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn
Kraamthuis Friesland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Medische gegevens worden volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 15 jaar bewaard.

Geheimhoudingsplicht.
De kraamverzorgenden en medewerkers van Kraamthuis Friesland hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekent en houden zich aan de geldende afspraken hierover.

Privacyrechten
Cliënten van Kraamthuis Friesland hebben recht op:

  • Verzoek tot inzage van persoonsgegevens
  • Verzoek tot rectificatie  van persoonsgegevens
  • Verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens.
  • Verzoek tot beperking van verwerking van persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers.
  • Verzoek tot overdracht van persoonsgegevens.

Website
Op de website van Kraamthuis Friesland wordt geen gebruik gemaakt van cookies, er worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden en wij geven geen persoonsgegevens aan derden.

Meer informatie
Kraamthuis Friesland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacystatement, of anderzijds, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Kraamthuis Friesland

T.a.v.: Functionaris Gegevensbescherming
Achlumerdijk 2
8861AJ Harlingen
Tel.:06-41153540
info@kraamthuis.nl

 

Wijzigingen
Kraamthuis Friesland behoud zich het recht om wijzigingen omtrent ons privacy statement en beleid te voltrekken. Onderaan dit statement kunt u het versienummer en de datum van laatste wijziging vinden.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Versie: 002
Datum: mei 2018

ap_logo